کارشناس آموزش سازمانی

توضیحات موقعیت شغلی
  • ارزیابی نیازهای آموزشی کارکنان 
  • تعیین بودجه آموزشی و تعیین دوره های آموزشی متناسب 
  • تعیین محتوای آموزشی، روش آموزشی، زمان، مکان و مدرسین دوره ها
  • برنامه ریزی و نظارت بر برگزاری صحیح و به موقع دوره های آموزشی
  • ارزیابی دوره های آموزشی و انجام تغییرات لازم در صورت نیاز 
نیازمندی های موقعیت شغلی
  • مهارت های ارتباطی عالی 
  • مهارت برنامه ریزی و سازماندهی
  • مهارت مدیریت زمان 
  • توان کار تیمی 
  • آشنایی با نرم افزارهای کاربردی


ارسال درخواست برای این شغل