مدیر پروژه

توضیحات موقعیت شغلی
 • کنترل کیفیت پروژه
 • تهیه و تدوین طرح جامع پروژه
 • شناسایی ریسک ها و فرصت های پروژه
 • برنامه ریزی و مدیریت زمان اجرای پروژه
 • برآورد بودجه پروژه بر اساس تحلیل های مالی
 • ارزیابی و پیگیری پروژه و ارائه گزارشات مربوطه
 • مدیریت اهداف، دستاوردها و خروجی پروژه ها
 • تهیه و تدوین دستورالعمل و روش های اجرایی مرتبط در پروژه
 • ارتباط با ذینفعان پروژه (درونی و بیرونی) جهت شناسایی دقیق نیازها
نیازمندی های موقعیت شغلی
 • امکان سفر
 • قدرت یادگیری و یاددهی
 • توانایی رهبری و مدیریت تیم
 • دارای تفکر سیستمی و کلان نگری
 • توانایی مدیریت عملکرد اعضای تیم
 • توانایی برگزاری جلسات با مدیران و اعضای تیم
ارسال درخواست برای این شغل