تاسیسات

توضیحات موقعیت شغلی
  • نیروی تاسیسات
نیازمندی های موقعیت شغلی
  • مسئولیت پذیر
ارسال درخواست برای این شغل